Facebook
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการ SME เกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2558
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการ SME เกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2558
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการ SME เกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2558
 • สมาคมฯ เปิดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  สมาคมฯ เปิดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  เพื่อให้พนักงานที่ควบคุมหม้อน้ำมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
 • โครงการ SHAWPAT's Family Day 2559 เพื่อความปลอดภัยสู่สถานศึกษา
  โครงการ SHAWPAT's Family Day 2559 เพื่อความปลอดภัยสู่สถานศึกษา
  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อการเรียนการสอน
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ฯ ครั้งที่ 29
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ฯ ครั้งที่ 29
  เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 10.16 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29


Presentation การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558