Facebook
 • สัมมนาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
  สัมมนาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
  รับสมัครจำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
 • สมาคมฯ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ (สนามฝึกอบรมชะอำ)
  สมาคมฯ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ (สนามฝึกอบรมชะอำ)
 • ดาวน์โหลดแผนอบรม ประจำปี 2560
  ดาวน์โหลดแผนอบรม ประจำปี 2560
 • คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • OSH Management System (OSHMS) and Zero-Accident Activities
  OSH Management System (OSHMS) and Zero-Accident Activities
 • APOSHO 32 Interim Committee Meeting
  APOSHO 32 Interim Committee Meeting
 • สมัครฟรีสำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกสมาคม (รับจำกัด 30 คน)
  สมัครฟรีสำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกสมาคม (รับจำกัด 30 คน)
 • บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ทีมงานให้บริการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
 • หลักสูตรด้านการยศาสตร์ (เปิดอบรมแล้ว 2 หลักสูตร)
  หลักสูตรด้านการยศาสตร์ (เปิดอบรมแล้ว 2 หลักสูตร)
 • การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching)
  การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching)


ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ แถลงนโยบาย[ดูทั้งหมด]