Facebook


หลักการและเหตุผล

     พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม และการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน ความปลอดภัยในการทางานจึงถูกกาหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน(จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)เป็นกาลังหลักในการผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทางานของทุกองค์กร การใช้งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จะให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงต้องมีการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานระบบไฟฟ้าแล้ว ย่อมเกิดการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ชารุด ทรุดโทรม จนอาจจะเป็นอันตรายได้ทั้งทางด้านชีวิต และทรัพย์สิน เช่น เกิดไฟฟ้าดูดคน เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น โดยเหตุการในลักษณะดังกล่าวมานี้ได้เกิดขึ้นและมีให้เห็นออกข่าวทางสื่อสารมวลชน แทบจะเรียกได้ว่า ทุกวันเลยทีเดียว สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นนั้น ก็เนื่องมากจากการขาดการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย ในระบบไฟฟ้า หรือ หัวข้อดังกล่าวไม่ได้รับความสาคัญเท่าที่ควร หรือบางครั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง ก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องตรวจอะไร ตรวจอย่างไร ในระบบไฟฟ้า จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทางาน(ทุกระดับ) สมควรต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรฯดังกล่าว เพื่อให้รู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคที่มีความสาคัญ และวิธีการ หรือแนวทาง ในการตรวจความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าภายในอค์กร เพื่อให้หยั่งรู้ และสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ อันจะนามาซึ่งความปลอดภัยของทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินขององค์กรอีกด้วย นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้ายังเป็นไปตามกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องอีกด้วย อาทิเช่น

 • กฎกระทรวง"กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550" โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

     ในการทางาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558" หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานไม่ทราบรายละเอียดอย่างแท้จริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามกฎหมายที่ได้กล่าวอ้างในเบื้องต้น ก็คงไม่เกิดประโยชน์ และไม่สามารถสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในกับสถานประกอบการ และผู้ที่ต้องปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการได้ อย่างน่าเสียดายเมื่อเป็นเช่นนั้น เนื้อหาการอบรม และกิจกรรมการอบรมจึงประกอบไปด้วย


เนื้อหาวิชาประกอบด้วย

1.กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า

 • กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2558(กระทรวงแรงงาน)
 • กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2550(กระทรวงอุตสาหกรรม)
 • พรบ.ส่งเริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2557

2.ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานต้องรู้

 • แรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ความต้านทานไฟฟ้า
 • กฏของโอห์ม และกาลังไฟฟ้า
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า รวมทั้งหน้าที่การทางาน
 • ระบบผลิต และจ่ายไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย

3.เครอื่งมือและการตรวจวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับงานด้านความปลอดภัย

 • การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
 • การตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
 • การตรวจวัดความตา้ นทานไฟฟ้า
 • การตรวจวัดกาลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า
 • การตรวจวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้า
 • การตรวจวัดความต้านทานหลักดิน
 • การตรวจวัดอุณภูมิในระบบไฟฟ้า

4.สายไฟฟ้าพื้นฐานการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลง

 • สายไฟฟ้า มอก.11-2531(มาตรฐานเก่า)
 • สายไฟฟ้า มอก.11-2553(มาตรฐานใหม่)
 • วิธีการเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้าที่มีผลต่อความปลอดภัยในการใช้งาน

5.อันตรายการประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกัน

 • ไฟฟ้าดูด และการป้องกัน
 • ไฟฟ้าลัดวงจร และการป้องกัน

6.ระบบการจัดการเพือความปลอดภยั และการตรวจความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในองคก์ร ที่ จป.(ทุกระดับ )ต้องรู้

 • ระบบการอนุญาตให้เข้าทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • พลังงานไฟฟ้าสะสมในพื้นที่ทางาน ที่อาจเป็นอันตราย
 • การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าสะสม ก่องลงมือปฏิบัติงาน
 • การประยุกต์ใชร้ ะบบ Lockout Tagout เพื่อความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
 • การตรวจความปลอดภัยสาหรับการการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า(รวมทั้งกรณึศึกษา)
 • การตรวจการทางานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าชั่วคราว

7.การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า เพื่ปฏิบิตัตามกฎหมาย ที่จป.(ทุกระดับ)ต้องรู้

 • หลักการ เหตุผล และความสาคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย
 • แบบฟอร์มการตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า(กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
 • แบบฟอร์มการตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า(กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน)
 • สาระสาคัญ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบฯระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย ทั้ง 2 กรมฯ
 • คุณสมบัติของผูท้ าการตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตามกฎหมาย
 • การทวนสอบรายงานผลการตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า เพื่อการนาไปปฏิบัติใหถู้กต้อง


ระยะเวลาอบรม                      

 • 3 วัน ( 18 ชั่วโมง) เวลา 08.30-16.30น. ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ


แนวทางการฝึกอบรม/กจิ กรรม

 • บรรยายภาคทฤษฎี ประกอบการทาภาคปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจหลักการ และยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง


วิทยากร :

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ชัยยา ปาณาราช
  สามัญวิศวกรไฟฟ้ากาลัง(สฟก.5023), วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ที่ปรึกษากฎหมาย และ ทนายความ


วิธีการอบรม:

 • การบรรยาย,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์,ถาม-ตอบ พร้อมทำกิจกรรม Workshop (แบ่งกลุ่ม)


ผู้เข้าร่วมอบรม:

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (ทุกระดับ) จป.,คปอ. และนักศึกษา สาขาอาชีวอนามัยฯ ที่สนใจ


สถานที่อบรม:

 • อาคารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ


หมายเหตุ

เนื้อหาการอบรมตามหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมการอบรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายฝึกอบรมสมาคมฯ ร่วมกับวิทยากร