Facebook
 • SHE-001.jpg
 • SHE-002.jpg


บริการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
 • การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • การให้คำปรึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย
 • การให้คำปรึกษาประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดง
 • ความสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • การทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ
 • ข้อเสนอการให้คำปรึกษา ปรับปรุง สำหรับภาครัฐ


บริการตรวจประเมินความปลอดภัยฯ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามกฎหมาย

 • การประเมินสถานที่และให้คำแนะนำปรึกษาการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 • การตรวจประเมินการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)
 • การตรวจความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสีย
 • การประเมินความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน