Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  ร่วมกับ บริษัท BSI ประเทศไทย ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบภายใน In-House

 • การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 Requirement (ระยะเวลาอบรม 6 ชม.)
 • การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย“ISO 45001 Internal Auditor Training Course”(ระยะเวลาอบรม 12 ชม.)
 • การตีความข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการนำไปปฎิบัติ ตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001:2018 Requirement&Implement) (ระยะเวลาอบรม 12  ชม.)
 • การตีความข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 Requirement(ระยะเวลาอบรม 6  ชม.)
 • การตรวจสอบภายในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม“ISO 14000  Internal Auditor Training Course”(ระยะเวลาอบรม 12  ชม.)

ค่าบริการจัดอบรม

 • ค่าบริการจัดฝึกอบรม จำนวน 6 ชม.ราคา 20,000 บาท

 • ค่าบริการจัดฝึกอบรม จำนวน 12 ชม.ราคา 35,000 บาท

สมาชิกสมาคมฯ ได้รับส่วนลด 5%สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

โทร : 0 2884 1852 ต่อ 401-409

คุณอมรรัตน์   อ่อนดี โทร.061-3978484

อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคาดังกล่าวรวม ค่าวิทยากร, ค่าวุฒิบัตร, ค่าเจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • ราคาดังกล่าวสำหรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน หากเกิน คิดค่าเอกสารเพิ่มคนละ 150 บาท
 •  กรณีจัดอบรมต่างจังหวัดมีค่าที่พักและค่าเดินทางเพิ่ม

การจองวันอบรม

 • การจัดอบรมทุกหลักสูตรต้องจองวันล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน