Facebook


หลักการและเหตุผล

     ในการบริหารจัดการยุคปัจจุบัน หลายๆองค์กรมักใช้บริการของผู้รับเหมาในการดำเนินกิจกรรมแทนการใช้บุคลากรของตนเอง เช่น งานบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) งานทำความสะอาด(Janitorial Service)งานซ่อมแซมและต่อเติม (Repair and Renovation) เป็นต้น เนื่องมาจากความคุ้มค่าและข้อจำกัดของบุคลากรผู้รับเหมาเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานให้แก่องค์กร และความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมาเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆที่องค์กร หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามการบริหารจัดการผู้รับเหมาอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาด้านความปลอดภัยฯเข้าไปทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสรรหา การประเมินคุณสมบัติ การคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง การกำกับดูแลทำงานของผู้รับเหมา จนถึงการส่งมอบงานนั้น จะทำให้ได้ผู้รับเหมาที่มีการบริหารจัดการธุรกิจและความปลอดภัยขององค์กรของตนเองดีสร้างสรรค์งานที่มีผลิตภาพและความคุ้มค่าให้กับองค์กร ขณะเดียวกันบริษัทผู้รับเหมาเองก็จะเกิดการพัฒนาสามารถยกระดับมาตรฐานการทำงานของตนให้แข่งขันและสู่ตลาดสากลได้ และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงระบบในการบริหารจัดการผู้รับเหมาแต่ละขั้นตอนเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเสี่ยงน้อยสุด เข้ามาทำงานและบรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  • ใช้เป็นแนวทางหรือตัวอย่างในกำหนดมาตรฐานในการคัดกรองคุณสมบัติผู้รับเหมา
  • นำแนวทางไปใช้ในออกแบบการประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาเพื่อคัดกรองก่อนการคัดเลือกผู้รับเหมา
  • เข้าใจและนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการและการประเมินการทำงานของผู้รับเหมาอย่างเป็นระบบ
  • นำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานผู้รับเหมา

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกรโครงการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเหมา


วิทยากร


ระยะเวลาอบรม

  • 2 วัน


หัวข้อฝึกอบรม

วันที่ 1

08.30 น. -09.00 น.ลงทะเบียน

09.00 น. -10.15 น.บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง

10.15 น. -10.30 น. พัก

10.30 น. -12.00 น.การประเมินคุณสมบัติ และขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 น. - 14.00 น.Workshop 1

14.00 น. - 15.00น.Workshop 2

15.00 น. - 15.15 น. สรุป

วันที่ 2

08.30 น. -09.00 น.ลงทะเบียน

09.00 น. -10.30 น. การจัดจ้าง และ Workshop 3

10.30 น. - 10.45 น.พัก

10.45 น. - 12.00 น. การกำกับการทำงานของผู้รับเหมา

12.00 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 น. - 14.00 น. การกำกับการทำงานของผู้รับเหมา (ต่อ)

14.00 น. –14.15 น.พัก

14.15 น.-15.15 น.Workshop 4

15.15 น.-15.30น. สรุป

วิธีฝึกอบรม และ อุปกรณ์

  • บรรยาย และWorkshop (ใช้กระดาษ Flipchart)


การประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

  • ผู้เข้าอบรมครบจะได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมจากสมาคมฯ

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม
แบบอบรม 2 วัน (สมาชิก) 4,000 280 4,280
แบบอบรม 2 วัน (ไม่เป็นสมาชิก) 4,500 315 4,815


การชำระเงิน

1.) เงินสด ชำระ ณ ที่ทำการสมาคมฯในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)

2.) เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)"

3.) โอน เข้าบัญชีชื่อ "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"


  ธนาคาร

:  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

  ประเภทบัญชี

:  สะสมทรัพย์

  เลขที่บัญชี

:  211-0-51828-5


กรุณาแฟกซ์ Pay-in Slip พร้อมระบุชื่อหลักสูตร / วันที่อบรม และชื่อบริษัทของท่าน  มาที่เบอร์ 02-4485556, 02-8841852 ต่อ 210 

หรืออีเมล์ :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  : 0993000133226