Facebook


หลักการและเหตุผล

     ISO45001 เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถใช้ข้ามกันทางภูมิศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์และ ขอบเขตทางสังคม เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวสำหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรที่ดำเนินธุรกิจหรือการค้าระหว่างประเทศสามารถนำมาตรฐานฉบับนี้มาประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถทำให้ธุรกิจขององค์กรง่ายขึ้นเพราะเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

    ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี ป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานและภาวะทุกขภาพ และปรับปรุงสมรรถนะอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ


มาตรฐานนี้สามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • เพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรด้วยการป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ และลดความสูญเสียทางธุรกิจ
 • แสดงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการทำงานที่ปลอดภัยและยั่งยืนครอบคลุมถึงการส่งเสริมและปกป้องสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล
 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภททุกขนาดและบูรณาการเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัย และข้อกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO45001
 • นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
 • เข้าใจและนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมการในการขอการรับรอง

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ พนักงาน ผู้บริหาร


วิทยากร

 • นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์


ระยะเวลาอบรม

 • 1 วัน


หัวข้อฝึกอบรม

08.30 น. -09.00 น.ลงทะเบียน

09.00 น. -10.15 น.มาตรฐานและความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแนวคิดของ PDCA กับกรอบงานของ ISO45001

10.15 น. -10.30 น. พัก

10.30 น. -12.00 น.ข้อกำหนด

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 น. - 14.30น.ข้อกำหนด (ต่อ)

14.30 น. - 14.45 น.พัก

14.45น. - 15.25น.Workshop

15.25น. - 15.45 น. สรุป

15.45 น. - 16.00 น. แบบทดสอบความเข้าใจ


วิธีฝึกอบรม และ อุปกรณ์

 • บรรยาย และWorkshop (ใช้กระดาษ Flipchart)


การประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • แบบทดสอบหลังการอบรม


สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม


อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม
แบบอบรม 1 วัน (สมาชิก) 2,000 140 2,140
แบบอบรม 1 วัน (ไม่เป็นสมาชิก) 2,500 175 2,675


การชำระเงิน

1.) เงินสด ชำระ ณ ที่ทำการสมาคมฯในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)

2.) เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)"

3.) โอน เข้าบัญชีชื่อ "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"


  ธนาคาร

:  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

  ประเภทบัญชี

:  สะสมทรัพย์

  เลขที่บัญชี

:  211-0-51828-5


กรุณาแฟกซ์ Pay-in Slip พร้อมระบุชื่อหลักสูตร / วันที่อบรม และชื่อบริษัทของท่าน  มาที่เบอร์ 02-4485556, 02-8841852 ต่อ 210 

หรืออีเมล์ :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  : 0993000133226