Facebook
สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ฉบับใหม่ นี้อย่างมีประสิทธิผล และมีประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ กอปรกับมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

        สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันของตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางดังกล่าว และนำผลการประชุมเสนอต่อกระทรวงแรงงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการต่อไป โดยจะจัดประชุมระดมสมอง เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร


DSC 3155

DSC 3166

DSC 3177

DSC 3180

DSC 3182

DSC 3186

DSC 3191