Facebook
นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เข้าแสดงความยินดีต่อ นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และ เข้าแสดงความยินดีต่อ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ณ กระทรวงแรงงาน


005

เข้าแสดงความยินดีต่อ นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

006 


001

เข้าแสดงความยินดีต่อ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

002

003