Facebook
1599547831797.jpg (850×501)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้กำหนดแผนจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

South64001.jpg (3300×2550)


สนใจอบรมติดต่อ

จนท.ประจำหาดใหญ่

คุณอนุรักษ์ ชำนิไพบูลย์ โทร. 087-0496000 Email. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำนักงาน กทม

โทร. 089-8949445 Email. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ 02-884 1852 02-880-4803 081 988 6132  แฟกซ์ 02-884-1853


แผนการจัดอบรม


1086-3.jpg (350×69)


แผนที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

Crystal Hotel Map - TH.jpg (2835×2520)