Facebook
       การปฐมนิเทศก์จะเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและข้อกำหนดที่สำคัญทางด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่ ดังนั้นองค์กรควรจะให้ความสนใจต่อการดำเนินกิจกรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่แต่ละคนจะได้รับข้อมูลที่เหมาะสมต่อการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน(1)  ใครควรเป็นผู้จัดการปฐมนิเทศก์

การปฐมนิเทศก์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย  ซึ่งควรดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์กร  และในส่วนที่สองจะเป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ควรดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาของพนักงานใหม่  เนื่องจากจะสามารถให้รายละเอียดและชี้ชัดถึงวิธีการทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานใหม่ทราบได้อย่างชัดเจน

(2)  รายละเอียดหัวข้อเรื่องที่จะทำการปฐมนิเทศก์และฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ก่อนที่จะเริ่มเข้าปฏิบัติงานพนักงานใหม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็น  พนักงานปฏิบัติการ ผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้รับเหมาควรจะได้รับการปฐมนิเทศก์เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทที่กล่าวถึงการจัดองค์กร นโยบายทั่วไป การผลิตและกฏระเบียบทั่วไปขององค์กร
 • นโยบายความปลอดภัยขององค์กร
 • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • โปรแกรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
 • ปรัชญาในการดำเนินงานความปลอดภัยขององค์กร
 • ระบบการบริหารความปลอดภัยขององค์กร
 • หน่วยงานด้านความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
 • การประชุมด้านความปลอดภัยและคณะกรรมการต่าง ๆ
 • รายละเอียดขั้นตอนการรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ
 • กฎระเบียบและระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(การเบิกจ่ายและใช้งาน)
 • ข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
 • ข้อห้ามต่าง ๆ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ในทางปฏิบัติการให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะกำหนดหัวข้อวิชาและผู้รับผิดชอบ  ดังนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รับผิดชอบในการปฐมนิเทศก์หัวข้อต่อไปนี้

 • ประวัติความปลอดภัยของโรงงาน
 • นโยบายความปลอดภัย
 • ความสำคัญของพนักงานกับความปลอดภัย
 • ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการักษาพยาบาลในโรงงาน
 • การแบ่งเขตพื้นที่ในโรงงาน
 • กองทุนเงินทดแทน
 • วิธีรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ระบบขออนุญาตต่าง ๆ
 • ระบบการให้ข้อมูลอันตราย
 • ขั้นตอนการตัดแยกอุปกรณ์
 • โครงการความปลอดภัยของบริษัท
 • กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย
 • การป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ระงับเหตุ
 • แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินของโรงงาน

ผู้บังคับบัญชาของพนักงานใหม่  รับผิดชอบในการปฐมนิเทศก์หัวข้อต่อไปนี้

 • หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
 • อันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
 • การป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงาน
 • การรายงานอุบัติเหตุและสภาพความไม่ปลอดภัย
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
 • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน
 • ขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ
 • การใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างปลอดภัย
 • แนะนำสถานที่และจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • การดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน
 • กิจกรรมความปลอดภัยในหน่วยงาน

วิธีการปฐมนิเทศก์ข้างต้นอาจใช้คู่มือสรุปรายละเอียดที่พูดและมอบให้พนักงานไว้ศึกษาและทบทวนได้ตลอดเวลา

อบรมปฐมนิเทศน์ความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการจัดการปฐมนิเทศก์

การปฐมนิเทศก์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและวิธีการทำงานที่เหมาะสม ในทางตรงกันข้ามหากการดำเนินการดังกล่าวขาดประสิทธิภาพก็จะเกิดปัญหาด้านการปฏิบัติงานและความปลอดภัยตามมาอย่างมากมาย ดังนั้น  ผู้รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศก์จะต้องตระหนักถึงผลเสียดังกล่าวและปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธภาพอยู่เสมอ  รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดำเนินการต่อไปนี้

(3.1)  ต้อนรับด้วยเอกสาร(An emphasis on paper) กล่าวคือให้พนักงานเซ็นสัญญาจ้างเสร็จก็จะมอบคู่มือพนักงานโดยไม่มีการชี้แจงรายละเอียดใด ๆ ของบริษัท หรือข้อมูลทั่วไปที่จำเป็นต่อการทำงาน  แล้วส่งพนักงานเข้าทำงานทันที

- ต้อนรับฉบับย่อ (A sketchy overview of the basis) จะชี้แจงภาพรวมกว้าง ๆ อย่างรวดเร็วแล้วส่งพนักงานปฏิบัติงานในสภาพคลุมเครือ

- มอบหมายสไตล์มิคกี้เม้าท์ (Micky mouse assignment) วิธีการนี้จะมอบหมายให้พนักงานเข้าไปทำงานและศึกษาวิธีการจากเพื่อนร่วมงานเองโดยไม่มีการสอนงาน

- รับจนล้น(Suffocation) คือ การให้ข้อมูลมากเกินไปในระยะเวลาอันสั้น ทำให้พนักงานรับข้อมูลไม่ทันจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและขาดความสนใจ