Facebook


นายวิโชติ  บุญเปลี่ยน
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นางสุมาลี  ชนะชาญมงคล
รองผู้จัดการ

น.ส.อมรรัตน์  อ่อนดี
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและพัฒนางานบริการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรัญญา  ภูบังไม้
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีบุญเรือง
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายศรรกฎา  กิ่งแก้ว
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.ธัญญาณี  ยามดี
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายธวัช  เพชรบุรี
เจ้าหน้าที่ตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.จุฑามาศ  ซังเจริญ
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายนัฐพล  เพียโคตร
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.นุชจรินทร์  โสภา
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.จิดาภา หว่างแก้ว
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายอภิกฤตย์  เศวตพงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.จิราวรรณ สะบก
เจ้าหน้าที่ตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายวิฑิต  เตจ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายธีรพล  สินทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม

น.ส.ศิริภาภรณ์  ไกรโนนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาวุโส
น.ส.นันทการ  แก้วอุดม
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาวุโส
นายสาโรจน์  ตาตะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ