Facebook 

น.ส.ฐานิตดา คล้ายยา
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหาร
และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
น.ส.รัตนาภรณ์ เสือขำ
หัวหน้าฝ่ายงานสนับสนุนและธุรการ


 


น.ส.นพวรรณ ศรีคราม
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส

น.ส.ชนาภา  ภูสิต
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย อาวุโส
นายสุเทพ ศรีทองอินทร์
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส
นายนิติกานต์ ปานรงค์
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.นาถฤทัย อภิรติพรพิมล
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
น.ส.จันทนี อิ่มสำราญ
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
น.ส.ปิยะนุช พิมพ์มณี
เจ้าหน้าที่การเงินรับ

น.ส.กชพร  กำเนิดเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ
อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.เอกอนงค์  การสุรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
น.ส.ฤดีมาศ  แสนนา
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล


น.ส.ชลัยย์กร ประเสริฐอดิศร
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
น.ส.สิมาพร กรรณแก้ว
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
นายศักรนันท์ เตวะสุข
เจ้าหน้าที่การตลาดนางจันทร์ พงษ์ไพบูลย์สุข
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
น.ส.รุ่งรัตน์ ม่วงหมั่นกิจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
นายสุนทร บางประภา
เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร
นายวรากรณ์  วัฒนากูล
เจ้าหน้าที่ขับรถ