Facebook

ดร.ธีระ พงศ์อนันต์
ผู้จัดการสมาคม
และรักษาการผู้จัดการสำนักบริหาร


 

น.ส.ฐานิตดา คล้ายยา
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหาร
และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
น.ส.รัตนาภรณ์ เสือขำ
หัวหน้าฝ่ายงานสนับสนุนและธุรการ


 

น.ส.นพวรรณ ศรีคราม
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส
นายทรงศักดิ์ มีทรัพย์
เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ อาวุโส
น.ส.ชนาภา  ภูสิต
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย อาวุโส
นายสุเทพ ศรีทองอินทร์
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส
นายนิติกานต์ ปานรงค์
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.นาคฤทัย อภิรติพรพิมล
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
น.ส.จันทนี อิ่มสำราญ
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
น.ส.ปิยะนุช พิมพ์มณี
เจ้าหน้าที่การเงินรับ

น.ส.นาคฤทัย อภิรติพรพิมล
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.เอกอนงค์  การสุรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
นายธรรมรงค์ศักดิ์  ขันดี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
น.ส.กชพร  กำเนิดเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ
น.ส.ชลัยย์กร ประเสริฐอดิศร
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
น.ส.สิมาพร กรรณแก้ว
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
น.ส.ฤดีมาศ  แสนนา
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

นายศักรนันท์ เตวะสุข
เจ้าหน้าที่การตลาด

น.ส.รุ่งรัตน์ ม่วงหมั่นกิจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
นางจันทร์ พงษ์ไพบูลย์สุข
เจ้าหน้าที่สนับสนุนนายสุนทร บางประภา
เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร
นายวรากรณ์  วัฒนากูล
เจ้าหน้าที่ขับรถ