Facebook

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับเทคนิคขั้นสูง


สอบครั้งที่ วันที่สอบ
25 พฤศจิกายน 2557
27 พฤศจิกายน 2557
สอบซ่อมครั้งที่ วันที่สอบ
26 พฤศจิกายน 2557
27 พฤศจิกายน 2557


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน โทร. ๐ ๒๓๓๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๑๙-๗๒๔