Facebook
        สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานจัดกิจกรรม SML ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกความปลอดภัยฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2558