Facebook
นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายวรานนท์ ปิติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมงาน SHAWPAT'S FAMILY DAY และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ณ วังมนัสรีสอร์ท อ.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 17-18 มกราคม 2558


  • SHAWPAT'S FAMILY DAY และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน


  • นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายวรานนท์ ปิติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 แก่ ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

  • นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ กล่าวเปิดงาน SHAWPAT'S FAMILY DAY

  • นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลความผูกพันที่มีต่อองค์กรแก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯที่มีอายุงานครบ 8 ปี


การแสดงกิจกรรมบนเวที

  • ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  • สำนักบริหาร

  • ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย