Facebook

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับเทคนิคขั้นสูง


สอบครั้งที่ วันที่สอบ
24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบซ่อมครั้งที่ วันที่สอบ
25 กุมภาพันธ์ 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน โทร. ๐ ๒๓๓๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๑๙-๗๒๔