Facebook




คณะกรรมการฯ และผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมและร่วมหารือกับคณบดีและผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การให้บริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคารปิยชาต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต