Facebook

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ และนายปฐม เพชรมณี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กระทรวงแรงงาน


รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ)


รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายปฐม เพชรมณี)