Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย โดยจัดพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ในการนี้ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และกรรมการสมาคม ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และได้ร่วมกันกล่าวอวยพรแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ณ โรงแรม Royal City เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558