Facebook
เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ วันที่ ๒ และ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร


กำหนดการรับรางวัลแบ่งเป็น  ๒ วันดังนี้

 • สถานประกอบกิจการฯ ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดีเด่น
  เข้ารับรางวัลในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยลงทะเบียนเข้ารับรางวัลหน้าห้อง ๒๒๔ ชั้น ๒
  ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๑๕ น
   
 • สถานประกอบกิจการฯ ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง น้อยกว่า ๕ ปี
  เข้ารับรางวัลในวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยลงทะเบียนเข้ารับรางวัลหน้าห้องแกรนด์ฮอลล์
  ๒๐๑-๒๐๒ ชั้น ๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น


การแต่งกายเข้ารับรางวัล

 • สุภาพบุรุษ ชุดสูทสุภาพสีเข้ม  สุภาพสตรีชุดกระโปรงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
   
 • ผู้เข้าร่วมรับรางวัลจะต้องส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมรับรางวัล ตามวันที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำผังที่นั่งและลำดับการเข้ารับรางวัล


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลได้ที่ (คลิีก)