Facebook
การอภิปรายหัวข้อ "ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี"   ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558  โดย 

  • นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย))
  • นายสุวรรณ สุขประเสริฐ ผู้แทนนายจ้าง (กรรมการสมาคมฯ)
  • นายพิชิต พระปัญญา ผู้แทนลูกจ้าง (กรรมการสมาคมฯ)  ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย
  • รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อุปนายก)