Facebook
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ  ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Modern Manufacturing Magazine เรื่องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม ณ ที่ทำการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)