Facebook
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร


  • พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2558


  • พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ในโอกาสได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ  • การอภิปรายเรื่อง บทบาทสมาคมฯ ในการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน


  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)