Facebook
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในการนี้ นายสุวรรณ  สุขประเสริฐ  กรรมการบริหารสมาคมฯ  ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ นายวิโชติ บุญเปลี่ยน ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีฯ  และ นายจรูญ จันทร์แก้ว ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ สมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน  ณ ที่ทำการสมาคมฯ