Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 น.  ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โอกาสนี้ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญและร่วมกันอวยพร ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 10 พฤศจิกายน) และขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ได้มอบกระเช้าของขวัญแก่นายกสมาคมฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 27 พฤศจิกายน) เช่นกัน