Facebook
ความสุขจากการให้... วันที่ 16  ธันวาคม  2558 ทีมงาน  SHAWPAT  ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน. 19  เครื่องที่นำมา  upgrade ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเมือง  จ.นครนายก  พร้อมกับการติดตั้งถังดับเพลิงซึ่งได้รับการสนับสนับสนุนจาก บมจ. ผลธัญญะ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  SHAWPAT's Family. Day. ระยะที่ 2