Facebook
วันที่ 24 ธ.ค. 2558 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม นายธำรง คุโณปการ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก และเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกันกราบอวยพรท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559