Facebook

นางสาวพรรณี  ศรียุทธศักดิ์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เปิดเผยว่า  จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  มีจำนวนลูกจ้างประสบอันตรายจากยานพาหนะ จำนวน ๓,๖๓๙ ราย อีกทั้ง การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินแก่สถานประกอบกิจการ และเป็นสาเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตและร่างกายประกอบกับการเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งมีสภาพอากาศที่แห้งอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอัคคีภัยได้


สำหรับในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าที่กำลังจะมาถึงนี้  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน  จึงขอความร่วมมือนายจ้างในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เช่น  อบรมเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์/สารเสพติด การตรวจสภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  รวมถึงการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ  โดยดำเนินมาตรการในการตรวจสอบดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕


นางสาวพรรณี  ศรียุทธศักดิ์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกัน ๔ วัน  ขอให้ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานทุกคนมีความสุขและปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลดังกล่าว  และเดินทางกลับมาปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัย ในปี ๒๕๕๙