Facebook
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผู้แทนจาก บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เข้าพบ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 ณ อาคารที่ทำการสมาคมฯ