Facebook
วันที่ 6 มกราคม 2559 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม นายธำรง คุโณปการ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดี นายอาทิตย์ อิสโม อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง