Facebook

โดย กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องจากการทำงาน ตามมาตรา ๔๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔