Facebook

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง เพื่อให้นายจ้างดำเนินการจัดที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างในงานก่อสร้างให้มีมตราฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานในงานก่อสร้างของประเทศไทย