Facebook




        สำหรับใช้อบรมผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดชนิดเคลื่อนที่ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554



ราคาหนังสือ

    ราคาเล่มละ 150 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

  จำนวนสั่งซื้อ (เล่ม)     ส่วนลด  
20 เล่มขึ้นไป5%
30-10010%