Facebook
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน MOU ร่วมกับ ๑๔ หน่วยงานภาครัฐ NGOs และเอกชน สร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานนอกระบบ มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ให้ปลอดภัยและสุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ มหานาค กรุงเทพ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีแรงงานนอกระบบมากถึง ๒๒ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๖๑ ของแรงงานทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ทำงานรับจ้างและมีรายได้ทั้งที่ประจำและไม่ประจำ และกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่นผู้รับงานไปทำที่บ้าน คนขับรถรับจ้าง เป็นต้น จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า แรงงานนอกระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านการทำงานมากที่สุด ได้แก่ ได้รับค่าตอบแทนน้อย ไม่มีสวัสดิการ รองลงมาคือปัญหาสภาพแวดล้อม เช่น ได้รับฝุ่นละออง ควัน สถานที่ทำงานแออัดไม่ถ่ายเท ตลอดจนการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตแรงงานกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยและสุขภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ในวันนี้ (๘ ก.พ. ๕๙) กสร. จึงได้ประสานความร่วมมือกับ ๑๔ หน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม โดยร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ (MOU) ด้วยทุกหน่วยงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ให้แรงงานนอกระบบได้มีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยจากการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากการ MOU ในวันนี้ ที่นับเป็น การเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบแล้ว ที่ผ่านมา กสร. ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานนอกระบบมาโดยตลอด โดยได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ และส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังมีกิจกรรมอบรมแรงงานนอกระบบภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี และได้จัดทำเอกสารแนวทางการปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแรงงานภาคเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเผยแพร่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กสร. ยังได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยแรงงานภาคเกษตร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


ภัทรวรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

สายัณห์ จิรวงศ์รุ่งเรือง: ภาพ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน