Facebook

หมายเหตุ ไม่รวมถึง

 

(๑) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือผู้มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔

 

(๒) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ไม่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือไม่ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙