Facebook

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ เพื่อให้คนประจำเรือมีความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ เป็นกฎกระทรวงที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์