Facebook

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงาน ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)


เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดตระหนักถึงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ลูกจ้างที่เสียชีวิตจากการทำงานในเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของบริษัท เคเดอร์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดนครปฐม และลูกจ้างที่เสียชีวิตจากการทำงานในทุกกรณี โดยมีกลุ่มมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย


  • การทำพิธีกรรมทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ลูกจ้างที่เสียชีวิต
  • การชี้แจงกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฉบับใหม่
  • การมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ช่วยเหลืองานด้านความปลอดภัยฯ
  • การเสวนาของเครือข่ายความปลอดภัยฯ
  • การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ

ดาวน์โหลด