Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ1. หลักการและเหตุผล

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม          เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย          มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำและผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ
 2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 4. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี ทราบทันที
 5. รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และอุปสรรค ในการเดินระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการสั่งปรับปรุงแก้ไข


2. วัตถุประสงค์


เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาต        ประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น    พิษ


4.วิทยากร       

ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม


5. ระยะเวลาอบรม  3    วัน


(ใบสมัคร/รายละเอียดหลักสูตร)


6. หัวข้อบรรยาย

วันที่ 1

 • 9.00-12.00น.
  สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทยและปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก   
      
 • 13.00-16.00น.
  หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดการมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม                                                                      

วันที่ 2

 • 9.00-12.00น.
  พารามิเตอร์ของคุณภาพอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ       
 • 13.00-16.00น.
  ระบบท่อดูดอากาศ การระบายอากาศ และอุปกรณ์และเทคนิคในการควบคุมมลพิษด้านฝุ่นละอองจากโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ      

วันที่ 3

 • 9.00-12.00น.
  อุปกรณ์และเทคนิคในการควบคุมมลพิษก๊าซและไอจากโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • 13.00-16.00น.
  การแก้ไขปัญหาจากระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและการดูแลอุปกรณ์สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ   
                                    

สอบวัดความรู้ ต้องผ่านร้อยละ60 จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45-12.00 น. และ  14.45-15.00 น.


7.วิธีอบรม      

 • บรรยาย /แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้บรรยาย


8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 12 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม


9.สิ่งที่ได้รับหลังการผ่านการทดสอบ

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม