Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ


1.หลักการและเหตุผล

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม          เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย          มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • คัดแยกและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรำคาญหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 • ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมทราบทันที
 • รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการสั่งปรับปรุงแก้ไข


2.วัตถุประสงค์

  เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ


4.วิทยากร       

 • ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม


5. ระยะเวลาอบรม  

 • 3    วัน


(ใบสมัคร/รายละเอียดหลักสูตร)


6. หัวข้อบรรยาย

วันที่ 1

 • 9.00-12.00น.
  สถานการณ์กากของเสียอุตสาหกรรมของประเทศไทย     
             
 • 13.00-16.00น.
  หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม                                       

วันที่ 2

 • 9.00-12.00น.
  ลักษณะและคุณสมบัติของกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมการคัดแยก การเก็บ การรวบรวม การขนส่ง และระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย  
                                                                     
 • 13.00-16.00น.
  ทฤษฎีการการจัดการกากของเสียและเทคนิคการกำจัดกากของเสียโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและอย่างปลอดภัย                     

วันที่ 3

 • 9.00-12.00น.
  เทคนิคการกำจัดกากของเสียที่อันตรายโดยการเผาอย่างมีประสิทธิภาพและการควบคุมมลพิษ     
                                                  
 • 13.00-16.00น.
  อุปกรณ์ความปลอดภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน                        

สอบวัดความรู้ ต้องผ่านร้อยละ60 จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45-12.00 น. และ  14.45-15.00 น.


7.วิธีอบรม      

 • บรรยาย /แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้บรรยาย


8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 12 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม

9.สิ่งที่ได้รับหลังการผ่านการทดสอบ

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม