Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ
หลักการและเหตุผล

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำและผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด

มลพิษอากาศมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ
 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 • ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี ทราบทันที
 • รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และอุปสรรค ในการเดินระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการสั่งปรับปรุงแก้ไข


2.วัตถุประสงค์

  เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ


4.วิทยากร       

 • ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม


5. ระยะเวลาอบรม

 • 2    วัน


(ใบสมัคร/รายละเอียดหลักสูตร)


6. หัวข้อบรรยาย

วันที่ 1
08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.         
·  สถานการณ์มลพิษทางน้ำและผลกระทบ
·  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำจากภาคอุตสาหกรรม
·  การจัดทำรายงานตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
·  การป้องกันมลพิษและกรณีศึกษา

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.         
·  ความรู้พื้นฐานด้านการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
·  การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและการรายงานผล

วันที่ 2
08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.         
·  เทคนิคการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
·  การตรวจประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
· การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.         
·  ปัญหาในการเดินระบบและวิธีแก้ไข
·  การบำรุงรัการะบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ

15.00-16.00 น.          สอบประเมินผล

หมายเหตุ                  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45-12.00 น. และ  14.45-15.00 น.


7.วิธีอบรม      

 • บรรยาย /แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้บรรยาย


8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 12 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม


9.สิ่งที่ได้รับหลังการผ่านการทดสอบ

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม