Facebook
 • SHE-001.jpg
 • SHE-002.jpg

การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อดูความพร้อมการเข้าประกวดสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Pre-audit for Entering the Competition for Outstanding Establishment Models on OSH&E at National Level, Organized by DLPW, MOL. 


วัตถุประสงค์

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการการประกวดสถานประกอบการดีเด่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน กระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นคัดเลือกสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องแก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ โดยมีประเภทรางวัลของสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน ประกอบด้วย ๔ ประเภทรางวัล ดังต่อไปนี้


 1. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ(เพชร)
 2. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ(ทอง)
 3. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด
 4. ประกาศนียบัตรชมเชยระดับจังหวัด


นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีก ได้แก่

- รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานดีเด่น

- รางวัลหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น

- รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานดีเด่น

- รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารดีเด่น

- รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคดีเด่น

- รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงดีเด่น

- รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพดีเด่น


ดังนั้น การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมด้านเอกสาร ด้านการดำเนินการต่าง ๆ
เพื่อให้สถานประกอบการเข้าประกวดสถานประกอบการดีเด่น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในการเตรียมความพร้อมเข้าประกวดต่อไป


แนวทางดำเนินการ

 1. ดำเนินการทบทวนสถานะเบื้องต้นขององค์กรตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยการใช้แบบทบทวนสถานะเบื้องต้นโดยการทำ Checklist
 2. ดำเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน (evidence) ขององค์กร เพื่อแสดงความสอดคล้องของกิจกรรมที่มีอยู่ เปรียบเทียบกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. ดำเนินการตรวจพื้นที่ด้านกายภาพเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


จำนวนวันและจำนวนผู้ตรวจประเมิน ขึ้นอยู่กับขนาดสถานประกอบการ โดยพิจารณาจาก

 1. ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต
 2. ขนาดพื้นที่ของประเภทกิจการ
 3. จำนวนพนักงาน


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย และได้รับการประกาศเกียรติคุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ชื่อเสียงต่อสาธารณชน
 2. ลูกจ้างมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
 3. เพิ่มภาพพจน์ และความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


   ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม      
   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)     

โทร :  0 2884 1852 ต่อ 401-409
 • คุณอมรรัตน์    อ่อนดี        โทร.061-3978484
 • คุณอภิกฤตย์   เศวตพงษ์  โทร 089-3533366
โทรสาร: 0 2880 4591

อีเมล์:

:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน