Facebook

การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด ล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ  เว้นแต่นายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และนายจ้างหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อ  18  และเป็นผู้ผ่านการอบรมตามข้อ 21  เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่ยอู่ในข่ายกฎหมายบังคับใช้ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้  จึงเปิดให้บริการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ได้แก่  “หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547
  • เพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้


สถานที่อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

เลขที่ 36/2-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170


เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
  • หลักฐานประกอบการสมัคร


- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองแพทย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน  จะต้องให้แพทย์ระบุว่า ... มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถทำงานในที่อับอากาศได้


(ใบสมัคร/รายละเอียดหลักสูตร)

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

เวลา

กิจกรรม/หัวข้ออบรม

จำนวนเวลา

 

08.00 - 08.15 น.

ลงทะเบียน / เปิดการอบรม

15  นาที

 

08.15  -08.30 น.

ทดสอบ (Pre-Test)

15  นาที

 

08.30 - 09.30 น.

กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

09.30 - 10.30 น.

ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศและอันตรายในที่อับอากาศ

1 ชม.

10.30 - 10.45 น.

พักทานอาหารว่าง

15  นาที

10.45 - 11.45 น.

การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

11.45 - 12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

1 ชม.

12.45 - 13.45 น.

วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

1 ชม.

13.45 - 14.45 น.

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ

1 ชม.

14.45 - 15.00 น.

พักทานอาหารว่าง

15 นาที

15.00 - 15.30 น.

ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิก การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

30 นาที

15.30 - 16.00 น.

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

30 นาที

16.00 - 17.00 น.

เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ

1 ชม.

วันที่สอง ภาคทฤษฎี

08.00 - 08.15 น.

ลงทะเบียน

15 นาที

 

08.15 - 09.15 น.

เทคนิคการระบายอากาศ

1 ชม.

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

09.15 – 10.45 น.

การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว

30 นาที

10.45 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15 นาที

11.00  -12.00 น.

การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

1 ชม.

13.00 - 13.30 น.

อันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย

30 นาที

13.30 - 14.00 น.

การดับเพลิงขั้นต้น (ทฤษฎี)

30 นาที

14.00 - 14.30 น.

การช่วยเหลือและช่วยชีวิต    (ทฤษฎี)

30 นาที

14.30 - 15.00 น.

การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น (ทฤษฎี)

30 นาที

15.00 - 16.00 น.

การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น (ปฏิบัติ)

1  ชม.

16.00 - 17.00 น.

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ (ปฏิบัติ)

1   ชม.

 

วันที่สาม ภาคปฏิบัติ

08.00 - 08.15 น.

ลงทะเบียน

15 นาที

 

08.15 - 08.30 น.

บริหารร่างกาย

15 นาที

 

08.30 - 09.30 น.

เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ (ปฏิบัติ)

1 ชม.

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

09.30 - 10.30 น.

เทคนิคการระบายอากาศ  (ปฏิบัติ)

1 ชม.

10.30 - 10.45 น.

พักทานอาหารว่าง

15 นาที

10.45 - 12.00 น.

การดับเพลิงขั้นต้น (ปฏิบัติ)

1.15  ชม.

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

1 ชม.

13.00 - 17.00 น.

แบ่งกลุ่ม /พักทานอาหารว่าง

-การจำลองสถานการณ์การเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

-การช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

-การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น

4 ชม.

17.15 น.

มอบวุฒิบัตร