Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้กำหนดแผนจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้                        
          (ใบสมัคร + อัตราค่าลงทะเบียน + แผนอบรมปี 2560)
ภาพบรรยากาศการจัดอบรม