Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
ร่วมกับ
ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ (สนามฝึกอบรมชะอำ)
จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง 3 วัน 2 คืนหลักการและเหตุผล

         อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต  อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง  ดังนั้นการป้องกันและการควบคุมเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมความสูญเสียให้อยู่ในวงจำกัด    บุคคลากรซึ่งเป็นทีมผจญเพลิงจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอในการควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในขณะนั้นให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อลดความสูญเสีย   ดังนั้นสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ (สนามฝึกอบรมชะอำ) ได้ตระหนักถีงภัยอันตรายและความสูญเสียดังกล่าว  จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 2 คืน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความสามารถเพียงพอในการควบคุมเพลิงไหม้


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้และฝึกปฏิบัติในการดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความชำนาญในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมในการวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ การเข้าควบคุมเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • ทีมผจญเพลิงของสถานประกอบการ
 • ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง


วิทยากร

 • วิทยากรและทีมครูฝึกดับเพลิงที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านอัคคีภัยของศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์


ระยะเวลาอบรม            

 • 3  วัน ( 18  ชั่วโมง)


ราคาค่าสมัครอบรม

 • ราคา 14,000 บาท รวมที่พัก อาหาร/เครื่องดื่ม/สถนามฝึกอบรม/อุปกรณ์ฝึกอบรม/วุฒิบัตร


กำหนดการอบรม 3 รุ่น ดังนี้


 • รุ่นที่ 1 : 15-17 มีนาคม 2560
   
 • รุ่นที่ 2 : 20-22 มิถุนายน 2560
   
 • รุ่นที่ 3 : 11-13 ตุลาคม 2560หัวข้อบรรยาย

ภาคทฤษฎี  (วันที่ 1 )

08.45-09.00         ลงทะเบียน

09.00-17.00  น.

 • ความปลอดภัยในการดับเพลิงของพนักงานดับเพลิง
 • เทคนิคการใช้กำลังคนน้อยในการดับเพลิง
 • การประเมินสถานการณ์ ก่อนทำการดับเพลิง
 • การใช้เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
 • เทคนิคการใช้น้ำควบคุมเพลิง
 • เทคนิคการใช้โฟมควบคุมเพลิง
 • ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ในการดับเพลิง
 • การควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน

ภาคปฏิบัติ (วันที่ 2-3)

06.00-07.00   กิจกรรมเตรียมความพร้อมของร่างกาย

08.00-08.45   เคารพธงชาติ/ทานอาหาร

08.45-09.00  ลงทะเบียน

09.00-17.00

 • เทคนิคการเข้าดับเพลิงเป็นทีม
 • การสั่งการเพื่อระงับและควบคุมเหตุฉุกเฉิน
 • เทคนิคการดับเพลิงและการค้นหาผู้บาดเจ็บในเวลากลางคืน
 • ฝึกการดับเพลิงตามสถานการณ์จำลองจริง
 • สรุปผลการอบรม / ตอบข้อซักถาม / ทำแบบทดสอบ / มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม


วิธีบรรยาย        

 • ทฤษฎี /ภาคปฏิบัติ
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อชีวิตลงภาคปฏิบัติ


วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล      

 • ระยะเวลาอบรม 100% และการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม


สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม              

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรมออกโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) และศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์


(ใบสมัคร / รายละเอียด / ราคาอบรม)