Facebook

หลักสูตรการอบรม KYT เทคนิคการคาดการณ์อันตรายเพื่อควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
KYT   Hazard  Prediction  for Zero-Accidentหลักการและเหตุผล

       ในโลกของธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์  ความปลอดภัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการบริหารงานยุคใหม่ที่มีความสำคัญยิ่ง    หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีความตระหนักถึงอันตรายและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแล้วก็ย่อมส่งผลถึงการป้องกันอุบัติเหตุโดยตรง

       การเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  จึงเป็นที่จะต้องมีการปลูกฝังลงไปในแนวคิดของผู้ปฏิบัติงานทุกคน  เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัย  หากทุกคนได้สามารถคาดการณ์อันตรายที่แฝ้งเร้นอยู่ในการทำงานและมีการตอกย้ำให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่องแล้ว

      KYT  เป็นวิธีการที่ใช้ในการคาดการณ์อันตราย  อย่างเป็นระบบและสามารถตอกย้ำให้ ผู้ปฎิบัติงานได้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันถึงอันตรายทั้งก่อน และระหว่างการปฎิบัติงาน หากองค์กรได้นำไปประยุกติใช้อย่างเหมาะสม ร่วมกับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยแล้ว ก็จะเป็นการทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์และเกิดความปลอดภัยเกิดความยั่งยืนต่อไป


ติดตามรายละเอียดและวันที่เปิดรับสมัครได้เร็วๆ นี้


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบเทคนิค และเครื่องมือ ของ   KYT   ตามแนวทางของ JISHA  ( Japan   Industrial Safety and Health Association ) 
 • เพื่อให้รู้ขั้นตอนและวิธีการทำ KYT   อย่างถุกต้อง
 • เพื่อฝึกปฎิบัติการทำ   KYT
 • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัตงาน


รายละเอียดของเนื้อหา


 • ความหมายของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
 • ความสำคัญของความปลอดภัย
 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานและแนวทางการป้องกัน
 • Three pillars of the zero-accident campaign
 • แนวคิดของ  KYT
 • ประวัติความเป็นมาของ KYT
 • เทคนิค Point  and call
 • เทคนิค Touch  and call
 • Health  KY
 • KY Meditation
 • KYT 4 Round
 • ฝึกปฎิบัติ และนำเสนอผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานและเสริมสร้าง  จิตสำนึกความปลอดภัย
 • สถิติการประสพอันตรายในการทำงานต่ำลง
 • ผู้เข้าอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการทำงานที่มีความเสี่ยง


วิธีการอบรม

 • บรรยายและการทำ  Work Shop
 • กรณีศึกษา


อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

 • LCD