Facebook

        สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)  ขอเชิญชวนนายจ้างส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 31  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทคบางนา  โดยได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรแบบ Package  3  วัน  จำนวน 2 หลักสูตร  ดังนี้

  • หลักสูตร คปอ. + หลักสูตรสารเคมี และการสัมนาฯ 1 วัน
     
  • หลักสูตร จป.หัวหน้างาน +หลักสูตรสารเคมี และการสัมนาฯ 1 วัน 

จัดในงานความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ได้รับวุฒิบัตร 2 ใบและได้ร่วมชมนิทรรศการ


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

เชิญขอชวนนายจ้างส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรเนื่องในโอกาส

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 31

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  คลิ๊กเพื่อสมัครอบรม  

ห้องอบรม MR 217

หลักสูตร Package  3  วัน ( หลักสูตร คปอ. 29-30  มิถุนายน 2560    และหลักสูตรสารเคมีและการสัมนาฯ 1 วัน

จบแล้วได้รับวุฒิบัตร  2  ใบ

ผู้เข้ารับการอบรม     ต้องเป็นพนักงานระดับ คปอ.

29  มิถุนายน  2560

วิทยากร                  อ. สวินทร์ พงษ์เก่า

9.00-16.00 น.         เนื้อหาหลักสูตร คปอ.ตามกฎหมาย

30  มิถุนายน  2560

วิทยากร                  อ. สวินทร์ พงษ์เก่า

9.00-16.00 น.          เนื้อหาหลักสูตร คปอ.ตามกฎหมาย


1  กรกฎาคม   2560

วิทยากร                อ. วิโชติ บุญเปลี่ยน

09.00-12.00 น.      หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความ

เข้มข้นของสารเคมีอันตราย

วิทยากร                Mr. Yuji Toyoshima จาก บ. โคเค็น ประเทศญี่ปุ่น (บรรยายภาษาอังกฤษและสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทย โดย ดร.ธีระ  พงศ์อนันต์)

13.00-16.00 น.      โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากาก

ป้องกันฝุ่นและก๊าซสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

เชิญขอชวนนายจ้างส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรเนื่องในโอกาส

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 31

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

คลิ๊กเพื่อสมัครอบรม

ห้องอบรม MR 216

หลักสูตร Package  3  วัน ( หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  29-30   มิถุนายน 2560

และหลักสูตรสารเคมีและการสัมนาฯ 1 วัน)

จบแล้วได้รับวุฒิบัตร  2  ใบ

ผู้เข้ารับการอบรม     ต้องเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน

29  มิถุนายน  2560

วิทยากร                 อ. รุจน์ เฉลยไตร

09.00-16.00          เนื้อหาหลักสูตร จป.หัวหน้างานหมวด 1-2 ตามกฎหมาย

30  มิถุนายน  2560

วิทยากร                 อ. วิโชติ บุญเปลี่ยน

09.00-12.00 น.       หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

วิทยากร               Mr. Yuji Toyoshima จาก บ. โคเค็น ประเทศญี่ปุ่น (บรรยายภาษาอังกฤษและสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทย โดย ดร.ธีระ  พงศ์อนันต์)

13.00-16.00 น.      โรคนิวโมโคนิโอซิสและการทดสอบความเหมาะสมของหน้ากากป้องกันฝุ่นและก๊าซ

1  กรกฎาคม  2560

วิทยากร                 อ. รุจน์ เฉลยไตร

09.00-16.00 น.       เนื้อหาหลักสูตร จป.หัวหน้างานหมวด 3-4  ตามกฎหมาย