Facebook1.หลักการและเหตุผล

       สืบเนื่องจากสถิติการประสบอันตรายในการทำงานของประเทศไทยมีอัตราที่สูงมากเปรียบเทียบกับนานาประเทศอุตสาหกรรมอื่น รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน  อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุจากการทำงานหรือในท้องถนนรวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มาจากสาเหตุ ดังนั้นถ้าหากว่าเราร่วมมือกันเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านี้แล้ว อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานและอื่นๆ ก็จะสามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

       ด้วยทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ ISSA Mining Division ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรสากลด้านการประกันสังคม ISSA (International Social Security Association) ทาง ISSA ที่เยอรมนี ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องของVision Zero Strategy โดยได้ศึกษาจากประสบการณ์และการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของนายจ้าง ผู้บริหารองค์กรและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ด้านความปลอดภัย และอนามัยในการทำงานกว่า 1,000 ราย และได้พัฒนาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่เน้นในเชิงปฏิบัติในการป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างยิ่งออกมาเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “กฎทอง 7 ประการ (7 Golden Rules)” และขณะนี้องค์กร ISSA เองได้ตกลงแล้วที่จะนำเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานของ ISSA และได้มีการเปิดตัวกลยุทธ์ Vision Zero นี้ เป็นทางการในการประชุมนานาชาติ XXIWorld Congress on Safety and Health at Work 2017 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน 2560 นี้

       กลยุทธในเชิงป้องกันของ ISSA นั้นหรือที่เรียกว่า “วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ (Vision Zero Strategy)” หรือ “การมุ่งมั่นที่จะทำให้การสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการทำงานเป็นศูนย์” ขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างจริงจังว่าอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเกี่ยวเนื่องจากการทำงานทุกอันนั้นสามารถป้องกันได้ การมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นี้จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างสรรค์ให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน สถานประกอบกิจการหรืออุตสาหกรรมใดที่ไม่มีคนใดตายหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของพวกเขา


2.วัตถุประสงค์

       เพื่อยกระดับวัฒนธรรมองค์กรไทย ไปสู่การป้องกันการสูญเสียจากการประสบอันตรายในการทำงานแบบยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน- Safety Thailand โดยการแนะนำและเผยแพร่หลักการของวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์และกฎทอง 7 ประการให้สถานประกอบกิจการต่างๆสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย         

 • จป.หัวหน้างาน จป.ระดับบริหาร และผู้บริหาร


4.วิทยากรบรรยาย                      

 • ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล
 • และทีมวิทยากรด้าน OSH ที่นำ Vision Zero Strategy ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน


5.ระยะเวลาอบรม                      

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)


6.หัวข้อบรรยาย

วันอังคารที่  8  พฤษภาคม  2561

08.30-09.00                 ลงทะเบียน

09.00-10.30                 ความเป็นมาของ  Vision Zero Strategy

Vision Zero Strategy ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ได้อย่างไร

แนวคิดของ Vision Zero Strategy

10.30-10.45                 พัก

10.45-12.00                 กฎทอง 7 ประการ

12.00-13.00                 พัก

13.00-14.30                 การประยุกต์ใช้ กฎทอง 7 ประการ

14.30-14.45                 พัก

14.45-16.00                 การประยุกต์ใช้ กฎทอง 7 ประการ

ถาม-ตอบ

16.00               มอบวุฒิบัตร


7.วิธีบรรยาย                                        

 • บรรยาย   ถาม-ตอบ


8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล  

 • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 % /การมีส่วนร่วมในกิจกรรม


9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                        

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด  เพื่อชีวิตปลอดภัย ด้วย กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์
(Change your mind for Better Life by  Safety Culture of Prevention -Vision Zero)


องค์กรของท่านเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 • ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เยอะแยะ
 • ต้องทำตามระบบหลายๆ ระบบ
 • ได้รับรางวัลเยอะแยะ..แต่ยังไม่ใช่
 • ผู้บริหารเปลี่ยน นโยบายเปลี่ยน


ปัญหาเหล่านี้คือที่มาของคำว่า  Vision Zero   พบกับคำตอบที่ “ใช่” ด้วยกลยุทธ์ที่ใช้เครื่องมือในการจัดการแบบ Easy to implement  เป็นกลยุทธ์ที่ผ่านการวิจัยและนำไปปฏิบัติใช้และรับรองโดยนักอาชีวอนามัยมากประสบการณ์ผ่านการนำไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก


Vision Zero Strategy อาจเป็นคำตอบที่ “ใช่” สำหรับองค์กรของคุณ....


พบกับ

 • ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล  นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 • ทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานและนำ Vision Zero Strategy ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร


วันอังคารที่  8  พฤษภาคม  2561  ณ ห้องราชพฤกษ์  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ชั้น  3 ตลิ่งชัน
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก/ไม่ใช่สมาชิก ราคาเดียว  1,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น


ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร1.หลักการและเหตุผล

             สืบเนื่องจากสถิติการประสบอันตรายในการทำงานของประเทศไทยมีอัตราที่สูงมากเปรียบเทียบกับนานาประเทศอุตสาหกรรมอื่น รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน  อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุจากการทำงานหรือในท้องถนนรวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มาจากสาเหตุ ดังนั้นถ้าหากว่าเราร่วมมือกันเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านี้แล้ว อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานและอื่นๆ ก็จะสามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

ด้วยทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ ISSA Mining Division ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรสากลด้านการประกันสังคม ISSA (International Social Security Association) ทาง ISSA ที่เยอรมนี ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องของVision Zero Strategy โดยได้ศึกษาจากประสบการณ์และการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของนายจ้าง ผู้บริหารองค์กรและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ด้านความปลอดภัย และอนามัยในการทำงานกว่า 1,000 ราย และได้พัฒนาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่เน้นในเชิงปฏิบัติในการป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างยิ่งออกมาเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “กฎทอง 7 ประการ (7 Golden Rules)” และขณะนี้องค์กร ISSA เองได้ตกลงแล้วที่จะนำเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานของ ISSA และได้มีการเปิดตัวกลยุทธ์ Vision Zero นี้ เป็นทางการในการประชุมนานาชาติ  XXIWorld Congress on Safety and Health at Work 2017 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน 2560 นี้

กลยุทธในเชิงป้องกันของ ISSA นั้นหรือที่เรียกว่า วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ (Vision Zero Strategy)” หรือ การมุ่งมั่นที่จะทำให้การสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการทำงานเป็นศูนย์” ขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างจริงจังว่าอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเกี่ยวเนื่องจากการทำงานทุกอันนั้นสามารถป้องกันได้ การมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นี้จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างสรรค์ให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน สถานประกอบกิจการหรืออุตสาหกรรมใดที่ไม่มีคนใดตายหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของพวกเขา

 

2.วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับวัฒนธรรมองค์กรไทย ไปสู่การป้องกันการสูญเสียจากการประสบอันตรายในการทำงานแบบยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน- Safety Thailand โดยการแนะนำและเผยแพร่หลักการของวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์และกฎทอง 7 ประการให้สถานประกอบกิจการต่างๆสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย          จป.หัวหน้างาน จป.ระดับบริหาร และผู้บริหาร  

4.วิทยากรบรรยาย                       ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล

และทีมวิทยากรด้าน OSH ที่นำ Vision Zero Strategy ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

5.ระยะเวลาอบรม                       1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

6.หัวข้อบรรยาย

วันอังคารที่  8  พฤษภาคม  2561

08.30-09.00                 ลงทะเบียน

09.00-10.30                 ความเป็นมาของ  Vision Zero Strategy

                        Vision Zero Strategy ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ได้อย่างไร

                        แนวคิดของ Vision Zero Strategy           

10.30-10.45                 พัก

10.45-12.00                 กฎทอง 7 ประการ

12.00-13.00                 พัก

13.00-14.30                 การประยุกต์ใช้ กฎทอง 7 ประการ

14.30-14.45                 พัก

14.45-16.00                 การประยุกต์ใช้ กฎทอง 7 ประการ

                        ถาม-ตอบ

16.00               มอบวุฒิบัตร

 

 7.วิธีบรรยาย                                         บรรยาย   ถาม-ตอบ 

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล   ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 % /การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                        วุฒิบัตรผ่านการอบรม

 

 

 

 

 

 

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด  เพื่อชีวิตปลอดภัย ด้วย กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์

(Change your mind for Better Life by  Safety Culture of Prevention -Vision Zero)

 

องค์กรของท่านเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

·       ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เยอะแยะ

·       ต้องทำตามระบบหลายๆ ระบบ

·       ได้รับรางวัลเยอะแยะ..แต่ยังไม่ใช่

·       ผู้บริหารเปลี่ยน นโยบายเปลี่ยน

 

ปัญหาเหล่านี้คือที่มาของคำว่า  Vision Zero   พบกับคำตอบที่ “ใช่”  ด้วยกลยุทธ์ที่ใช้เครื่องมือในการจัดการแบบ Easy to implement  เป็นกลยุทธ์ที่ผ่านการวิจัยและนำไปปฏิบัติใช้และรับรองโดยนักอาชีวอนามัยมากประสบการณ์ผ่านการนำไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก

 

Vision Zero Strategy อาจเป็นคำตอบที่ “ใช่” สำหรับองค์กรของคุณ....

 

พบกับ 

ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล  นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

คุณเมตตา  รื่นนุสาน วิทยากรมากประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการนำ Vision Zero Strategy ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

 

วันอังคารที่  8  พฤษภาคม  2561  ณ ห้องราชพฤกษ์  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ชั้น  3 ตลิ่งชัน

อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก/ไม่ใช่สมาชิก ราคาเดียว  1,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น