Facebook


หลักการและเหตุผล

       พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาค อุตสาหกรรม   และการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน ความปลอดภัยในการทำงานจึงถูกกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การใช้งานระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าจะให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงต้องมีการตรวจสอบ ดังจะเห็นได้จากมีการออกกฎกระทรวง"กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550" โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

       ข้อ.5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน และรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานฯ

และล่าสุด กระทรวงแรงงานได้มีการออก"กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558"

      ข้อ.12 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

      จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เป็นวิศวกรผู้ตรวจสอบฯ ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทุกระดับ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่เตรียมขอใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่ง พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 จะต้องทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด  อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน สมตามเจตนารมย์ ของกฎหมายต่อไป


วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อเรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
 • เพื่อเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อฝึกทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามหลักการทางด้านวิศวกรรม
 • เพื่อทักษะ และเทคนิคในการเขียนรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ ก่อนให้การรับรอง


เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

1.กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.1 กฎกระทรวงฯ กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 “กระทรวงอุตสาหกรรม"

1.2 กฎกระทรวงฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558"กระทรวงแรงงาน"

1.3 พรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542

1.4 ความรับผิดในทางอาญา อันเกิดจากการประกอบวิชาชีพฯ"ประมวลกฎหมายอาญา"

1.5 ความรับผิดในทางแพ่ง อันเกิดจากการประกอบวิชาชีพฯ"ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์"

2.หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯตามกฎหมาย

2.1 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯที่ผู้ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยฯจำเป็นต้องรู้

2.2 เครื่องมือในการตรวจวัดที่จำเป็นสำหรับงานตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯและการใช้งาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.การปฏิบัติงานตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ฯตามกฎหมาย

3.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯตามแบบฟอร์มของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม

3.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯตามแบบฟอร์มของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบฯความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

3.4 กรณีศึกษา การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

4. รายงานการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

4.1 การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มการตรวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4.2 การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มการตรวจของกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

4.3 การนำเสนอผลงานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
วิทยากร

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ชัยยา ปาณาราช สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง(สฟก.5023),วิศวกรผู้ตรวจสอบฯ, ทนายความ


วิธีการอบรม

 • การบรรยาย,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์,ถาม-ตอบ พร้อมทำกิจกรรม Workshop(แบ่งกลุ่ม)

ผู้เข้าร่วมอบรม

 • ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค วิศวกร    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   และผู้ที่สนใจทั่วไป


สถานที่อบรม

 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครฯ


จำนวนผู้เข้าอบรม ต่อ รุ่น

 • 20 คน


5.ระยะเวลาอบรม                      

 • 3 วัน ( 18 ชั่วโมง) 


6.หัวข้อบรรยาย7.วิธีบรรยาย                                      

 • บรรยาย   ถาม-ตอบ  และภาคปฏิบัติ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 % /การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม