Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 41372
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 16818
3 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 12838
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 14716
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7257
6 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9801
7 เสียงดัง (Noise) 39122
8 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10617
9 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 50391
10 อัคคีภัย 24906
11 มาตรฐานสีท่อ 14694
12 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6962
13 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 63128
14 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 46619
15 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11383
16 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 38369