Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 40601
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 16361
3 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 12051
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 14086
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7048
6 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9589
7 เสียงดัง (Noise) 37300
8 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10376
9 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 48689
10 อัคคีภัย 24109
11 มาตรฐานสีท่อ 14144
12 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6790
13 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 62002
14 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 45256
15 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11228
16 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 37525