Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 42351
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 17533
3 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 13953
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 15734
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7488
6 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 10062
7 เสียงดัง (Noise) 41519
8 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10853
9 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 53805
10 อัคคีภัย 25797
11 มาตรฐานสีท่อ 15414
12 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7198
13 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 65425
14 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 49037
15 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11629
16 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 39920