Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 39884
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 15807
3 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 11455
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 13576
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 6902
6 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9394
7 เสียงดัง (Noise) 35760
8 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10167
9 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 46913
10 อัคคีภัย 23226
11 มาตรฐานสีท่อ 13657
12 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6622
13 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 60391
14 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 43692
15 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11101
16 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 36657