Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 43519
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 18360
3 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 15277
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 16800
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7722
6 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 10343
7 เสียงดัง (Noise) 44234
8 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 11134
9 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 58170
10 อัคคีภัย 27184
11 มาตรฐานสีท่อ 16275
12 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7414
13 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 69556
14 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 51611
15 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11950
16 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 41969