Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 41859
2 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 17121
3 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 13231
4 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 15215
5 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7367
6 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9916
7 เสียงดัง (Noise) 40451
8 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10763
9 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 51885
10 อัคคีภัย 25365
11 มาตรฐานสีท่อ 15024
12 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7070
13 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 64059
14 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 47848
15 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11497
16 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 39105