Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 5408
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 49430
3 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 24582
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 22117
5 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 22173
6 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 8749
7 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 12374
8 เสียงดัง (Noise) 66528
9 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 12915
10 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 77161
11 อัคคีภัย 35260
12 มาตรฐานสีท่อ 20544
13 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 8702
14 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 92504
15 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 66305
16 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 13420
17 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 52479