Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กฎ 10 ข้อในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย 72731
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 110502
3 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 178058
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 41730
5 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 78194
6 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 39194
7 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 19987
8 เสียงดัง (Noise) 142538
9 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 34958
10 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 199839
11 อัคคีภัย 110898
12 มาตรฐานสีท่อ 42953
13 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 16202
14 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 297643
15 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 210668
16 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 21266
17 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 155285