Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 17099
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 41844
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 15195
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 13205
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 39073
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11491
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 47797
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 63946
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 7066
10 มาตรฐานสีท่อ 15014
11 อัคคีภัย 25344
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 51829
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10758
14 เสียงดัง (Noise) 40386
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9909
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7361